На главную
На главную  |  Контакты  |  Карта сайта
информация /страничка туриста /полезная информация /
 расширенный поиск

Договор на туристическое обслуживание


Договір №____

ПРО НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

м. Київ «___»____________ 2009 р.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ем-Же-Є Груп», в особі директора  Здихальського Олексія Вячеславовича , що діє на підставі Статуту, відповідно до ліцензії на турагентську діяльність серії АВ № 467037,  видана Державною службою туризму і курортів Міністерства культури і туризму України  26 березня 2009 року,  надалі Турагент, з однієї сторони, та Громадянин(ка) України ________________________________________________________________________________________,

паспорт серії ___ № ___________, виданий __________________________________________________, ___.___.________ року, що проживає за адресою ______________________________________________,

ідентифікаційний номер _________________________, надалі Турист, з іншої сторони уклали цей Договір:

1. Визначення термінів

1.1. Туроператор - юридична особа, створена згідно із законодавством України, для якої виключною діяльністю є організація і забезпечення створення туристичного продукту, реалізація і надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг, яка у встановленому порядку отримала ліцензію на туроператорську діяльність.

1.2. Турагент - юридична особа, створена згідно із законодавством України, а також фізична особа - суб'єкта підприємницької діяльності, яка здійснює посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту Туроператора та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг, яка у встановленому порядку отримала ліцензію на турагентську діяльність.

1.3. Туристичний продукт - попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги по організації відвідування об'єктів культури, відпочинку і розваг, реалізація сувенірної продукції тощо).

1.4. Тур - туристична подорож (поїздка) за визначеним маршрутом у конкретні терміни, забезпечена

замовленим туристом комплексом туристичних послуг (бронювання, розміщення, харчування, транспорт, рекреація, екскурсії тощо).

1.5. Характерні туристичні послуги - послуги, призначені для задоволення потреб споживачів, надання яких суттєво скоротиться без їх реалізації туристам.

1.6. Супутні туристичні послуги - послуги, призначені для задоволення потреб споживачів, надання яких несуттєво скоротиться без їх реалізації туристам.

1.7. Турист - особа, яка здійснює подорож по Україні або в іншу країну з різною, не забороненою законом країни перебування, метою на термін від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та з зобов'язанням залишити країну або місце перебування у зазначений термін.

1.8. Лист бронювання - дає Туристу інформацію про замовлений ним комплекс туристичних послуг.

1.9. Інформаційний лист - додаткова письмова інформація, що надається Туристу згідно вимог ст. 20 Закону України „Про туризм".

2. Предмет Договору

2.1. Відповідно до цього договору, Турагент на підставі агентської угоди № ____ від «____» _____________ 200__ року з Туроператором ___________________(Ліцензія на туроператорську діяльність серії ___ № ___________ видана Державною службою туризму і курортів Міністерства культури і туризму України _____________ р. (надалі"Туроператор")) за встановлену даним договором плату зобов'язується надати Туристу замовлений ним комплекс туристичних послуг, погоджений сторонами в листі бронювання (Додаток № 1), що є невід'ємною частиною даного договору .

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Турагент зобов'язується перед Туристом:

3.1.1. Турагент надає Туристу туристичний продукт наступної форми (необхідне підкреслити): внутрішній /міжнародний (в'їзний / виїзний).

3.1.2. Турагент зобов'язується виконати в інтересах Туриста оформлення документів і видати, на письмову вимогу Туриста, інформаційний лист для здійснення вимог п.2.1. цього договору, згідно листа бронювання, підписаного Туристом.

3.1.3. Турагент зобов'язаний отримати від Туриста таку інформацію як, бажаний вид туризму з вказівкою країни, дати початку і закінчення туристичної поїздки, її термін, програму туристичного обслуговування, характеристику транспортних засобів, які турист бажає для здійснення поїздки, їх вид, категорія, варіанти можливих стикувань рейсів, характеристику готелів, їх розташування, класифікацію у відповідності до законодавства країни тимчасового перебування, послуги готелю, а так само іншу необхідну інформацію.

3.1.4. Турагент зобов'язаний інформувати Туристів з якими уклав договори на туристичне обслуговування, про їх права та обов'язки, надавати повну інформацію про організацію Туру, умови страхування, правила перетинання державного кордону, про порядок і умови перебування за кордоном, а також надавати Туристу всю необхідну інформацію згідно ст.ст. 20 Закону України „Про туризм".

3.1.5. Турагент зобов'язується інформувати Туриста про неможливість туристичного маршруту або про неможливість повного або часткового виконання умов п.2.1. цього договору й умов погоджених у листі бронювання. В цьому випадку Турагент робить пропозицію Туристу про альтернативні умови виконання, прийнятих на себе зобов'язань по підписаному Сторонами листу бронювання.

3.1.6. Турагент зобов'язується зробити Туристу перерахунок вартості замовлених туристичних послуг у разі підписання нового листа бронювання (згідно п. 3.1.5. цього договору).

3.1.7. Турагент зобов‘язаний інформувати Туриста, про те що у разі придбання Туристом Туру до країни з візовим режимом перетинання кордону, консульський збір Турист повинен сплатити самостійно.

3.1.8. Турагент на письмову вимогу Туриста надає останньому підтвердження фінансової забезпеченості у виді банківської гарантії.

3.2. Турист зобов'язується перед Турагентом:

3.2.1. Турист зобов'язаний надати інформацію Турагенту про бажаний туристичний маршрут і повідомити свої вимоги до нього при оформленні листа бронювання.

3.2.2. Своєчасно надати Турагенту належно оформлені документи, необхідні для виконання зобов'язань Турагента (паспортні дані (у випадку міжнародного туризму - у латинській транслітерації згідно закордонного паспорту)). Будь-які зміни паспортних даних Туриста (написання ПІБ Туриста, дата народження, номер паспорту) після укладення даного договору і підписання листа бронювання носять інформаційний характер. Турагент за можливості вносить відповідні виправлення, однак не гарантує виписку перевізних і супровідних туристичних документів (ваучер, страховка, авіаквитки і т.п.) з урахуванням цих виправлень.

3.2.3. Турист письмово підтверджує Турагенту прийняття умов по альтернативному виконанню останнім туристичних послуг шляхом підписання нового листа бронювання. При цьому попередній лист бронювання підписаний з Туристом втрачає свою юридичну силу. У випадку якщо Турист не приймає умови по альтернативному виконанню Турагентом прийнятих на себе зобов'язань з надання туристичних послуг згідно п. 3.1.5. даного договору або у випадку неможливості надання альтернативних послуг Турагентом, Туристу повертається повна вартість оплачених ним послуг.

3.2.4. Дотримуватись вимог законодавства країни перебування й ознайомити з ними осіб, інтереси яких він представляє за Законом (неповнолітні)- виконувати транспортно - візові, медичні, митні, прикордонні вимоги в країні прибуття і вибуття та перебування, згідно Законів України і країни перебування.

3.2.5. Турист зобов'язується вчасно зробити оплату замовлених ним послуг, у відповідності з вимогами п.п. 4.3., 4.5., 4.7. цього договору.

3.2.6. Турист, у випадку надання Турагенту, неналежних документів (простроченого паспорта або оформленного не відповідно до вимог законодавства України), несвоєчасного розрахунку (розділ 4 договору) зобов'язується відшкодувати Турагенту понесені витрати і збитки згідно п.п. 5.3., 5.4. цього договору.

3.2.7. Турист приймає на себе відповідальність за проходження паспортного, митного контролю в країні прибуття, вибуття і транзиту.

3.2.8. Турист зобов'язується дотримуватись часу, зазначеного в інформаційному листі та листі бронювання, наданих Турагентом і у відповідності з програмою Тура.

3.2.9. У випадку недотримання Туристом програми, зазначеної в листі бронювання та в інформаційному листі, Турагент відповідальності за виконання умов цього договору не несе.

3.2.10. Турист, що придбає авіаквиток, зобов'язується дотримуватись правил перевезення, що викладені в авіаквитку перевізника, а так само зобов'язується прибути в аеропорт не пізніше ніж за 2 години до відльоту рейса і дотримуватись норми багажу.

4. Порядок бронювання турів та порядок розрахунків

4.1. Вартість туристичного продукту, замовленого Туристом згідно п. 2.1. цього договору, вказується в листі бронювання, що є невід'ємною частиною даного договору.

4.2. Для бронювання Тура, Турагент оформлює лист бронювання у затвердженій формі (Додаток №1 до данного договору).

4.3. Під час підписання даного договору та заповнення листа бронювання, Турист здійснює Турагенту передплату в розмірі 50% від повної вартості замовленого туристичного продукту. Цей пункт не поширюється на п. 4.7. даного договору.

4.4. Турагент протягом 3-х робочих днів після оформлення листа бронювання здійснює підтвердження замовленого Тура.

4.5. Після отримання підтвердження на Тур, Турагент запрошує Туриста для погодження на листі бронювання підтвердження Туру та здійснення повної оплати за замовлений Тур. Турист повинен здійснити повну оплату вартості за замовлений Тур в касу Турагента протягом 1-го банківського дня після підтвердження Туру.

4.6. У разі нездійснення оплати в зазначений строк, підтвердження на Тур автоматично анулюється, збитки Турагент покладаються на Туриста.

4.7. Якщо даний договір підписується менш ніж за 14 днів до початку замовленого Туру або дата початку якого припадає на Високий сезон (Високий сезон: 26 квітня - 10 травня, 01 серпня - 31 серпня, 24 грудня - 10 січня). Турист здійснює 100 (сто) % оплату вартості за замовлений ним туристичний продукт. Оплата повинна бути здійснена Туристом при підписанні листа бронювання. У разі зміни вартості Туру Турагент погоджує цю зміну з Туристом. Турист повинен здійснити повну оплату вартості за замовлений Тур в касу Турагента протягом 1-го банківського дня після узгодження нової ціни за замовлений ним Тур.

4.8. У випадку замовлення Туристом Туру, в якому порядок бронювання Туру відрізняється від передбаченого цим договором, відповідна інформація узгоджується в листі бронювання. В цьому випадку, пункти данного договору, що регулюють порядок бронювання Турів, втрачають свою юридичну силу і діють умови, вказані в листі бронювання.

4.9. У разі погіршення умов подорожі, зміна термінів подорожі, непередбачуваного збільшення транспортних тарифів, введення нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов'язкових платежів, Туроператор має право збільшити ціну на Тур, але не більше ніж на 5 відсотків від первісної ціни Туру.

5. Відповідальність сторін

5.1. При порушенні Туристом вимог митної служби, а також при порушенні правил перетинання Державного кордону і країни перебування Туриста, що викликають неприбуття Туриста на місце, вартість замовлених послуг не повертається.

5.2. У випадку недотримання Туристом терміну оплати, Турагент залишає за собою право в однобічному порядку розірвати даний договір, анулювати замовлені послуги і стягнути з Туриста збитки.

5.3. У випадку відмови Туриста від заброньованих послуг або відмови посольства та імміграційної служби у видачі в'їзних віз, Туристу повертається сплачена ним вартість замовлених послуг, за винятком суми понесених Турагентом витрат на момент відмови в розмірі:

  • Більш ніж за 14 днів до початку Тура - передплати, вказаної у п. 4.3. цього договору;
  • Менш ніж за 14 днів до початку Тура - 70% від вартості Тура;
  • Менш ніж за 7 днів до початку Тура - 80% від вартості Тура;
  • Менш ніж за 5 днів, неприбуття (NO SHOW) Туриста або у випадку ануляції Туру, строки якого

припадають на Високий сезон - 100% від вартості Туру.

5.4. Незалежно від терміну відмови Туриста від заброньованих ним туристичних послуг або відмови посольства та імміграційної служби у видачі в'їзних віз, Турист несе збитки за повернення авіа (з/д) квитків і страхової суми відповідно до протоколу про тарифи і правила оформлення авіа (з/д) перевезень і страхового поліса.

5.5. У випадку придбання Туристом Туру який має інші штрафні санкції ніж вказані у п. 5.3. даного договору, до листа бронювання вноситься інформація, що містить штрафні санкції такого Тура. В такому випадку умови п.5.3. даного договору втрачають свою юридичну дію і вступають в дію умови, вказані в підписаному з Туристом листі бронювання.

5.6. У випадку неможливості виконання Турагентом умов, що викладені в листі бронювання Туристу

виплачується повна вартість сплачених ним послуг.

5.7. Турагент не несе відповідальності в разі скасування чи зміни часу відправлення транспортного засобу та пов'язані з цим зміни програми поїздки, яка входить до туристичного продукту. Відповідальність за неякісне обслуговування, затримку або скасування авіаційного, наземного або водного повідомлення - несуть транспортні компанії і компенсують збиток відповідно до діючого законодавства України і міжнародного права.

5.8. Турагент не несе відповідальності за правильність оформлення закордонного паспорта Туриста, усі фінансові витрати в цьому випадку несе Турист.

5.9. У разі відсутності номерів у заброньованому готелі при настанні високого сезону, в разі проходження виставок, конференцій і національних свят у країні перебування та в інших виняткових випадках, Турагент залишає за собою право на надання номерів в іншому готелі, такого ж рівня або вище.

5.10. Категорія готелю визначається нормативними актами країни розташування готелю, і відповідно до них вказується в листі бронювання, підписаного Туристом і Турагентом.

5.11. У випадку виникнення претензій у країні перебування, Турист, що підписав цей договір, повинен

звертатися до представника приймаючої сторони. Якщо претензії, що виникли не вдається вирішити на місці, Турист повинен пред'явити Турагенту письмову рекламацію, складену в 2-х примірниках з документально підтвердженими фактами порушення умов договору протягом 21 дня після повернення з замовленого Туру. Якщо рекламація визнається обґрунтованою, то провадиться компенсація ненаданих послуг. Рекламації не приймаються Турагентом після закінчення зазначеного вище терміну їх пред'явлення.

5.12. Розміщення Туриста у номері готелю країни перебування і здача номера здійснюється відповідно до розрахункового часу, передбаченого адміністрацією готелю за місцевим часом. Турагент не несе відповідальності за порушення Туристом розрахункового часу в готелі.

5.13. Турагент не несе відповідальності за збереження багажу, цінностей і документів Туриста протягом усього часу надання туристичних і транспортних послуг, а також за будь-які правомірні чи неправомірні дії державних органів країни тимчасового перебування чи країни транзиту, в тому числі митних органів та прикордонних служб.

5.14. Турагент не несе відповідальності у випадку надання Туристом неправильної інформації або неналежних документів, які Турист зобов'язаний надати згідно п.3.2.1., 3.2.2. цього договору.

5.15. Турагент не несе відповідальність за відмову посольства у видачі в'їзних віз Туристу.

6. Форс - мажор

6.1. Сторона, яка порушила умови цього договору, звільняється від відповідальності, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили.

6.2. До обставин непереборної сили відносяться пожежа, повінь, інші стихійні лиха, страйки, воєнні дії будь - якого характеру, протиправні дії третіх осіб, рішення органів державної влади або управління, рішення органів місцевого самоуправління, якщо вони виникли після вступу цього договору в силу, і їх дії Сторона не могла ні передбачити, ні запобігти розумними заходами.

6.3. Сторона, на виконання обов'язків якої вплинули обставини непереборної сили, зобов'язана негайно, але не пізніше 10 днів, повідомити про це іншу Сторону згідно цього договору і в ті ж терміни надавати належні докази дії обставин непереборної сили. Належними доказами будуть документи, видані компетентними державними органами.

6.4. Якщо у вказаний в п.6.3. цього договору термін Сторона не подала вказаних доказів, вона позбавляється права посилання на дії обставин непереборної сили.

6.5. Сторона, на виконання зобов'язань якої вплинули обставини непереборної сили, повинна прийняти всі міри для належного виконання зобов'язань і вказати іншій стороні терміни їх виконання.

6.6. Якщо дія обставин непереборної сили продовжиться більше трьох місяців, дія цього Договору

припиняється. При цьому Сторони погоджують порядок і терміни передачі необхідних документів і проведення взаєморозрахунків.

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Турист зобов'язаний надати Турагенту інформацію про виникнення претензії в країні перебування туриста. Претензія повинна бути оформлена в письмовому виді в двох примірниках з документальним підтвердженням обставин, викладених у претензії.

7.2. Усі спори, що виникають з цього договору або пов‘язані з ним, включаючи розгляд претензій, вирішуються відповідно до положень цієї статті, і перш за все - шляхом дружніх переговорів між Сторонами. У разі якщо розбіжності не можуть бути вирішені шляхом дружніх переговорів, спірне питання передається до суду України згідно із підсудністю і підвідомчістю такого спору, що передбачено чинним законодавством України.

7.3. Сторони не звільняються від виконання своїх зобов‘язань за цим договором як за наявністю будь-якого спору, розбіжностей чи претензій, і за умови передачі спірного питання на судовий розгляд згідно з цим договором.

8. Заключні положення і термін дії договору

8.1. Цей договір складений українською мовою в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

8.2. Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до закінчення терміну Туру.

8.3. Договір може бути розірваний достроково, з ініціативи однієї із сторін, але не раніше дати проведення усіх взаєморозрахунків.

8.4.1. Дія даного договору припиняється в такому разі:

а) достроково за взаємною згодою Сторін;

б) достроково з ініціативи однієї із Сторін в порядку, передбаченому цим договором;

в) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.5. Сторонам, що підписали цей договір, зрозумілі умови договору.

8.6. З моменту підписання цього договору, всі попередні усні або письмові домовленості Сторін, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу та не можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього договору.

9. Реквізити сторін


 

Турагент                                                                     

 

ТОВ «Ем-Же-Є груп»

03039 м.Київ, пров. Червоноармійський 14, корп..5.

ЄДРПОУ 35947761

р/р 260080706029 в ЗАТ «ПроКредит Банк» МФО 320984

Свідоцтво платника единого податку № 2659003202

тел. (+38044) 498-91-62, 498-91-63, 498-56-60

тел./факс (+38044) 49856-61

ТОВ «Ем-Же-Є груп», що діє на підставі свідоцтва  А 01 № 455285, в особі директора Здихальського Олексія Вячеславовича,

 

Турист

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

 

10. Підписи сторін

Директор  Здихальський О.В.                                                                                              Турист

 

 

____________________________________                                   ___________________________________

 

Я, ТУРИСТ _______________________________________________________________, від свого імені та від імені осіб, які подорожують зі мною і які уповноважили мене на підписання цього договору, з програмою туристичної подорожі ознайомлений та погоджуюсь. Інформацію по організації туристичної подорожі, своїх прав, зобов'язань, правил безпеки та умов страхування, порядку відшкодування завданих збитків, умов відмови від послуг, правил перетину державного кордону, а також об'єктивну інформацію про країну перебування, звичаї місцевого населення, поведінку в громадських місцях та місцях, пов'язаних з проведенням релігійних обрядів, іншу інформацію згідно ст.24 Закону України „Про туризм" отримав.

________________                                                                                                      _____________

(ПІБ Туриста)                                                                                                            (Підпис Туриста)

 

 

 

 

Додаток №1

Лист бронювання

№ договору _________                                                                                                                                    Дата ______________

 

ПРІЗВИЩЕ

іМ'Я

№ ПАСПОРТА

ДАТА НАРОДЖЕННЯ

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Деталі замовлення:

 

КРАЇНА

КУРОРТ

ГОТЕЛЬ

 

ТЕРМІН

ТУРУ

ТИП

РОЗМІ-

ЩЕННЯ

ТИП

ХАРЧУ-

ВАННЯ

З

ПО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРАНСФЕР (и)____________________________________________________________________________________________

МАРШРУТ _______________________________________________________________________________________________

ВИД ТРАНСПОРТУ _______________________________________________________________________________________

ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ _______________________________________________________________________________

СТРАХОВА КОМПАНІЯ ___________________________________________________________________________________

ЕКСКУРСІЇ _______________________________________________________________________________________________

ДОД. ІНФОРМАЦІЯ _______________________________________________________________________________________

ВАРТІСТЬ ТУРИСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ____________________________________________________________

У разі неправильного оформлення закордонних паспортів туристів (прострочений термін дії, дитина не вписана або не

вклеєна її фотографія), а також у разі відсутності необхідних нотаріальних дозволів, - Туристична агенція

___________________________________________________________ за виконання умов договору відповідальності не несе.

 

 

Контактні дані:

ІНДЕКС ___________ МІСТО ________________________________________________________________________________

АДРЕС ___________________________________________________________________________________________________

ТЕЛЕФОН _______________________________МОБ. ТЕЛ. _______________________________________________________

E-MAIL: __________________________________________________________________________________________________

ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІРМУ _______________________________________________________________________

 

 

Підписи сторін:

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР /________________/ _______________ КЛІЕНТ /________________/ ___________

 

 

Відмітка про підтвердження Туру

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР /________________/ _______________ КЛІЕНТ ___


В этом разделе:
© Iberia-tour 2009

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (29)


Rambler's Top100